English


Jeste??my te?? tu.


Aktualna pogoda

Kalendarz

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Brak temat├│w na forum
Najciekawsze tematy
Brak temat├│w na forum

Propagacja


Licznik odwiedzin

Shoutbox

Musisz zalogowa─ç si─Ö, aby m├│c doda─ç wiadomo┼Ť─ç.

30.01.2023 11:30
W dniu 30.01.2023 klub otwarty od 17:00 serdecznie zapraszamy Grin Grin

29.01.2023 07:52
W dniu 29.01.2023 klub nieczynny zapraszamy w poniedzia??ek od 17:00

22.01.2023 09:34
W dniu 22.01.20223 klub otwarty od 15:00 zapraszamy na niedzielne spotkanie Grin Grin Grin

14.01.2023 15:28
W dniu 15.01.2023 klub otwarty od 15:00 zapraszam na niedzielne spotkanie Grin Grin Grin

06.01.2023 09:44
W niedziel─? 08.01.2023 klub otwarty od 15:00 zapraszamy Grin Grin Grin

02.01.2023 13:38
W dniu 02.01.2023 Klub otwarty od 17:00 serdecznie zapraszamy . Grin Grin

Logowanie

Nazwa u┼╝ytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si─Ö

Nie mo┼╝esz si─Ö zalogowa─ç?
Popro┼Ť o nowe has┼éo

Na skr??ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluby SP

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Powitanie

Witaj na stronie Praskiego Klubu Kr??tkofalowc??w
SP5POT
Spotkania klubowe w Oddziale Terenowym 37
Warszawa, ul. Kordeckiego 66
Poniedzia??ki od godz. 17:00

??yczenia na 2023 rok

??yczenia

Metamorfoza siedziby klubu SP5POT

Dzi─?ki przewodnictwu i tytanicznej pracy Piotra SP8WIP i cz??onk??w Praskiego Klubu Kr??tkofalowc??w SP5POT zako??czyli??my remont siedziby naszego klubu. Pozwala nam to na cz─?stsze spotkania w klubie.
W poniedzia??ki - prowadzi spotkania Jakub SP5JK
W soboty - prowadzi Jerzy SQ5JD
W niedziel─? - prowadzi Piotr SQ5PTZ
Wszelkie bie??─?ce informacje sprawdzajcie na stronie www.sp5pot.org.pl oraz na FB
zapraszamy odwiedzajcie nasz─? siedzib─?, wpadajcie na spotkania, zobaczycie jak fajnie teraz wygl─?da siedziba. Teraz mo??na wzi─?─? udzia?? w zawodach z pod znaku SP5POT i w siedzibie klubu, pami─?tajcie nasz─? klubow─? cz─?stotliwo??ci─? jest 144.525 MHz.

Historia kr??tkofalarstwa, Tadeusz Heftman - TPAX 6.XII.1925

W dniu 06.XII nie zapominamy ??e to tradycyjne miko??ajki ale nie spos??b nie wspomnie─? o s??ynnym polskim kr??tkofalowcu, Tadeuszu Heftmanie (ur. 9 maja 1906 w Sosnowcu, zm. 1995 w Wielkiej Brytanii) Ô?? in??ynier radiotechnik, pionier kr??tkofalarstwa w Polsce; syn adwokata J??zefa Eugeniusza Heftmana oraz Anieli Adeli z Bobowskich.
Absolwent IV Liceum Og??lnokszta??c─?cego im. Stanis??awa Staszica w Sosnowcu (matura 1924/25).
Od m??odo??ci przejawia?? zdolno??ci konstruktorskie Ô?? budowa?? odbiorniki i nadajniki radiowe, a jednocze??nie nie wykazywa?? wi─?kszego zainteresowania nauk─?. Uczy?? si─? pocz─?tkowo w domu, od 1925 w prywatnym gimnazjum Karola Araszkiewicza w Sosnowcu, od 1920 w Pa??stwowym Gimnazjum im. S. Staszica (obecnie IV LO) w Sosnowcu. We wrze??niu 1925 zosta?? przyj─?ty na Wydzia?? Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Od 1929 studiowa?? na politechnice w Grenoble, tam uzyska?? dyplom i tytu?? in??yniera elektronika.

Na pocz─?tku 1924 roku w Sosnowcu dzia??a??a jedna z najstarszych organizacji radioamatorskich w Polsce Ô?? Komitet Szkolenia M??odzie??y w Radjotechnice, za??o??ona przez jego ojca. 6 grudnia 1925 roku Tadeusz Heftman, u??ywaj─?c znaku TPAX, przeprowadzi?? pierwsz─? potwierdzon─? amatorsk─? ??─?czno??─? z radioamatorem holenderskim N0PM. P???? roku p????niej w kwietniu 1926 roku pod tym samym znakiem TPAX przeprowadzi?? pierwsz─? ??─?czno??─? mi─?dzykontynentaln─? z ameryka??skim kr??tkofalowcem U1AAO. Daty te uznaje si─? za narodziny polskiego kr??tkofalarstwa, od tego bowiem czasu nast─?puje jego dynamiczny rozw??j; w grudniu 1925 r. powstaje pierwsze na ??wiecie biuro QSL.

Tadeusz Heftman przed wojn─? by?? g????wnym in??ynierem i konstruktorem Warszawskiej Wytw??rni Radiotechnicznej AVA, sp????ki za??o??onej we wsp????pracy ze Sztabem G????wnym WP. AVA produkowa??a m.in. radiostacje lotnicze i morskie, sprz─?t radio??─?czno??ci oraz radiopods??uchu dla Biura Szyfr??w, a tak??e sprz─?t ??─?czno??ci m.in. dla Policji i Stra??y Granicznej. W Wytworni AVA z??amano konstrukcj─? pierwszych wersji (handlowej wersji) niemieckiej maszyny szyfruj─?cej Enigma oraz wyprodukowano polsk─? maszyn─? szyfruj─?c─?, od pierwszych liter nazwisk jej tw??rc??w nazwan─? LACIDA. Heftman zaprojektowa?? tak??e konspiracyjne radiostacje dla polskiego wywiadu Ô?? Oddzia??u II Sztabu G????wnego Naczelnego Dow??dztwa Wojska Polskiego, typu A1 (AP-1), zwane "pipsztokami". "Wytw??rnia radiotechniczna AVA prawie od czasu swego powstania by??a g????wnym dostawc─? sprz─?tu radiowego i specjalnego dla Sztabu G????wnego i odegra??a znaczn─? rol─? w rozwi─?zaniu Ô??EnigmyÔ?Ł.

Po wybuchu wojny zaprojektowa?? dla Sztabu Naczelnego Wodza zesp???? 16 radiostacji nadawczo Ô?? odbiorczych, kt??re s??u??y??y do ??─?czno??ci z radiostacjami Armii Krajowej oraz wspiera??y ??─?czno??─? pomi─?dzy okr─?gami AK w okupowanej Polsce.

W listopadzie 1940 r. w Stanmore, na p????nocny zach??d od Londynu, zacz─???y dzia??a─? Polskie Wojskowe Warsztaty Radiowe (PWWR, ang. Polish Wireless Research Unit), pocz─?tkowo jako zaplecze techniczne dla O??rodka Radio Sztabu Naczelnego Wodza. W Stanmore dzia??a??a tak??e polska radiostacja Ô??MartaÔ?Ł oraz polska sekcja radiowywiadu. Siedzib─? PWWR by??y baraki przy Gordon Avenue: Instead House oraz Herendile House. G????wnym konstruktorem PWWR zosta?? pracownik cywilny in??. Heftman. W Stanmore, dzi─?ki wsp????pracy z SOE oraz Oddzia??em VI Sztabu Naczelnego Wodza kierowa?? wytwarzaniem zminiaturyzowanych radiostacji w??asnego pomys??u typu AP.

Do ko??ca 1942 r. wyprodukowano ok. 200 radiostacji. Jeden z pierwszych egzemplarzy zabra?? ze sob─? gen. W??adys??aw Anders w kwietniu 1942, w podr????y z Londynu do Uzbekistanu. Pos??u??y??a m.in. do ??─?czno??ci pomi─?dzy podlondy??skim Stanmore a Taszkientem. W 1943 wyprodukowano 543 radiostacje, w 1944 a?? 1000 radiostacji r????nych typ??w. Co najmniej 600 przekazano brytyjskiemu wywiadowi wojskowemu MI6 oraz SOE, trafi??y tak??e do francuskiego Resistance. Ok. 400 radiostacji zrzucono na potrzeby Armii Krajowej oraz SOE, kt??re dostarcza??o je ruchom oporu w krajach okupowanych.

W Stanmore produkowano stacje nadawczo-odbiorcze, oznaczone A (AP) i B (BP). Mia??y zwart─? konstrukcj─?, niewielkie rozmiary (280 x 210 x 100 mm) i wag─? (6 kg), by??y solidnie wykonane oraz trudne do wykrycia podczas pracy. Dlatego w 1942 Polskie Wojskowe Warsztaty Radiowe uznano za plac??wk─? wojskow─?, podporz─?dkowano j─? wsp??lnemu polsko-brytyjskiemu kierownictwu. Dzi─?ki temu otrzymywa??a przydzia??y niezb─?dnych podzespo????w.

W aluminiowej skrzynce z odchylan─? pokryw─?, znajdowa??y si─? wszystkie podzespo??y i akcesoria oraz instrukcja obs??ugi. Klucz telegraficzny montowano zwykle na p??ycie czo??owej. Zamiast wska??nik??w wychy??owych by??y wska??niki ??wietlne: ??ar??wki i neon??wki. Radiostacja by??a zasilana z sieci pr─?du zmiennego o napi─?ciu 120/220V, z baterii akumulator??w i przetwornicy wibratorowej, z r─?cznego generatora. Stale j─? doskonalono, za najlepszy uznaje si─? model AP-5 o maksymalnym zasi─?gu do 1,5 tys. km. W wersji dla Polak??w radiostacja pracowa??a w zakresie 12-14 MHz, w wersji dla Brytyjczyk??w (mniejszy zasi─?g) wystarcza?? zakres do 8 MHz.

Remont w Praskim Klubie Kr??tkofalowc??w SP5POT

Jak ju?? wiecie siedziba naszego klubu przesz??a remont i prace s─? na uko??czeniu. Dzi─?ki wielkim staraniom i bardzo dobrej wsp????pracy Zarz─?du G????wnego PZK, Zarz─?du OT-37 PZK, Zarz─?du Praskiego Klubu Kr??tkofalowc??w SP5POT uda??o si─? pozyska─? z 1% pieni─?dze na remont.
W siedzibie wykonano nowe wyko??czenie ??cian i pomalowanie, now─? instalacj─? elektryczn─?, nowe o??wietlenie, nowe biuro QSL, szczeg????owy przegl─?d instalacji antenowej. Na zewn─?trz siedziby naszego klubu zosta?? powieszony baner informacyjny o dzia??alno??ci i spotkaniach klubu SP5POT, nad drzwiami wej??ciowymi do budynku powr??ci??a tablica informuj─?ca o siedzibie Oddzia??u Terenowego 37 Polskiego Zwi─?zku Kr??tkofalowc??w. Za wiele pracy fizycznej, pomys??owo??ci, sprytnego wykonania nale??─? si─? Koledze Piotrowi SP8WIP wielkie podzi─?kowania, dzi─?ki niemu ??ciany maj─? g??ad?? i blask a elektryka dzia??a niezawodnie. Wielkie podzi─?kowanie nale??y si─? wszystkim osobom kt??re uczestniczy??y w przygotowaniu do remontu, remoncie, sprz─?taniu, przygotowaniu i pomocy w wydrukowaniu baneru informacyjnego, tablicy, naklejek, przegl─?du anten i innych prac.
To wszystko pokazuje ??e jak ludzie bardzo czego?? chc─?, to potrafi─? wsp??lnie to zrobi─?. Pokazuje to te?? zgranie ??rodowiska kr??tkofalowc??w zintegrowanych w OT-37 i SP5POT, miejmy nadziej─? ??e p??jdziemy za ciosem i przysz??y rok 2023 pozwoli rozwin─?─? dzia??alno??─? kr??tkofalarsk─? na poziomy wsp????pracy z innymi ??rodowiskami spo??ecznymi, w??adzami. Damy przyk??ad pozytywnych dzia??a?? kr??tkofalowc??w, nas??uchowc??w i sympatyk??w, ??e b─?dzie okazja do wsp??lnych spotka?? w siedzibie klubu jak i w plenerze. Wiele pracy b─?dzie czeka??o QSL Managera bo kart miejmy nadziej─? b─?dziemy wysy??ali du??o, miejmy nadziej─? i r??bmy wszystko by sk??adki by??y op??acane na czas, namawiajmy nie zdecydowanych do wst─?pienia w szeregi kr??tkofalarskiego ??wiata i bycia cz??onkami klubu SP5POT. Spr??bujmy wspomaga─? dzia??alno??─? naszego klubu nie tylko finansowo ale r??wnie?? materialnie, je??eli mo??esz podaruj lutownic─?, miernik, cyn─?, je??eli masz zb─?dne wtyki lub gniazda antenowe to przynie?? do klubu i si─? nimi podziel. Je??eli masz pomys??, schemat na urz─?dzenie radiowe to podziel si─? z innymi. Pomaganie sobie nawzajem i po??wi─?cenie szczeg??lnej uwagi nowym osobom w naszym ??rodowisku pozwala na zacie??nianie przyja??ni, wsp????pracy i daje komfort i zadowolenie przebywania z super osobami.
Je??li zachowamy zapa??, kole??e??sk─?, tolerancyjn─? i wyrozumia??─? atmosfer─? spotka?? klubowych to wiele kole??anek i koleg??w do nas do??─?czy.

Do us??yszenia na 144.525MHz i na DMR POT=26051TG

Zapraszamy do galerii:
http://www.sp5pot.org.pl/photogallery.php

Bie??─?ce informacje klubowe

Aktualno??ciDrogie kole??anki i koledzy, Cz??onkowie oraz sympatycy Klubu Kr??tkofalowc??w SP5POT na pocz─?tek chc─? przywita─? nowych cz??onk??w naszego klubu oraz pozdrowi─? dotychczasowych cz??onk??w, nast─?pnie chcia??em si─? podzieli─? gar??ci─? informacji klubowych w zwi─?zku z remontem i przemian─? naszego pomieszczenia klubowego.

Na pocz─?tek namawiam osoby kt??re by chcia??y czu─? si─? cz─???ci─? klubu SP5POT o wys??anie maila na adres SP5POT@op.pl z informacj─? o ch─?ci wst─?pienia w szeregi cz??onk??w klubu, dostan─? informacj─? zwrotn─? z regulaminem klubu, loginem i has??em startowym do naszej strony kt??ry trzeba sobie zmieni─? na indywidualny.

Sprawy QSL, powstanie nowy spos??b wydawania kart QSL, powstan─? przegr??dki podpisane alfabetycznie znakami oraz znakami okoliczno??ciowymi nale??─?cymi do okre??lonego cz??onka klubu.
Powstan─? dwa stanowiska radiowe KF i UKF z antenami kt??re przesz??y przegl─?d techniczny, przy dobrym wygospodarowaniu miejsca powstanie miejsce gdzie b─?dzie mo??na lutowa─? i korzysta─? z urz─?dze?? pomiarowych, a takie posiadamy w klubie, b─?dzie mo??na samodzielnie wykona─? swoj─? pierwsz─? anten─? pod do??wiadczonym okiem koleg??w. Budynek w kt??rym znajduje si─? nasz klub przeszed?? remont i tak b─?dziemy mieli odnowione pomieszczenie klubowe, ju?? posiadamy now─? ??azienk─? oraz pomieszczenie socjalne. Klub zyska?? baner informacyjny wyeksponowany na zewn─?trz zach─?caj─?cy do przyj??cia i spotkania si─? z nami.
Spotkania klubowe, dni w kt??rych b─?dzie mo??na przyjecha─? do klubu by si─? spotka─? lub ponadawa─? z pod znaku SP5POT lub na klubowej 144.525 MHz. Dniami klubowymi b─?d─? jak dot─?d poniedzia??ki 18:00 dni gwarne, szkoleniowe, tematyczne oraz nowo??─?, niedzielne spotkania radiowe od godziny 15:00 dla cichszych spotka?? by ponadawa─? w SSB, CW, FM czy FT8.

Cz─?stotliwo??ci klubowe:
144.525 MHz
DMR grupa POT=26051

Mam nadziej─? ??e remont i ??wie??y wygl─?d klubu wp??ynie na frekwencj─? odwiedzin w klubie, wi─?kszej ilo??ci cz??onk??w klubu SP5POT oraz OT-37 jest nadzieja ??e prze??o??y si─? to na ilo??─? i sk??adki pozwalaj─?ce na dalszy lepszy rozw??j naszego klubu.
Sk??adki na 2023 rok, namawiam do zap??acenia sk??adek ju?? teraz, pozwoli to lepiej i efektywniej skonstruowa─? bud??et naszego Oddzia??u. Pami─?tajmy te?? w przysz??ym roku o przekazaniu 1% na nasz OT-37.

Z kr??tkofalarskim 73Ô??
Prezes
Praskiego Klubu Kr??tkofalowc??w SP5POT
SQ5PTZ Piotr Wi??niewski
144.525MHz

Sk??adki 2023 PZK i Oddzia??owe

Info AdminaUWAGA, UWAGA, UWAGA ju?? od teraz mo??na wp??aca─? sk??adki na 2023 rok. Pro??ba o niezw??oczne op??acenie sk??adek, pozwoli to na remont siedziby Oddzia??u i p??ynno??─? finansow─? OT-37

Sk??adki PZK
Sk??adka cz??onka zwyczajnego 120,00 z??
Sk??adka ulgowa cz??onka zwyczajnego od 71 roku ??ycia 90,00 z??
Sk??adka ulgowa cz??onka zwyczajnego do 20 lat lub ucz─?cego si─? do 26 lat 30,00 z??
Sk??adka cz??onka nadzwyczajnego SWL 30,00 z??
Sk??adka cz??onka wspomagaj─?cego 20,00 z??
Sk??adki oddzia??owe OT-37
Sk??adka podstawowa minimum 60,00 z??
Sk??adka ulgowa do 19 roku ??ycia minimum 12,00 z??
Sk??adka ulgowa od 71 roku ??ycia minimum 30,00 z??
Sk??adka rodzinna (dla drugiego i kolejnego cz??onka rodziny) minimum 30,00 z??
Prosimy o wp??acanie sk??adek na konto bankowe OT-37 prowadzone w mBank
49 1140 1010 0000 3533 4800 1023 .
W tytule przelewu nale??y wpisa─? imi─? i nazwisko, znak oraz okres i rodzaj sk??adki. Brak tych danych uniemo??liwia prawid??owe zaksi─?gowanie wp??at. Sk??adki wp??acone bez wymienionych informacji b─?d─? zwracane na konto wp??acaj─?cego.

Gra??yna SQ5MOV SK

Info AdminaGra??yna SQ5MOV SK
4 maja do Krainy Wiecznych DX-??w odesz??a Gra??yna Sankiewicz SQ5MOV, wieloletnia cz??onkini Praskiego Oddzia??u Terenowego PZK i wsp????za??o??ycielka klubu SP5POT.
Nabo??e??stwo ??a??obne odb─?dzie si─? w pi─?tek 13 maja o godz. 9:05 w Ko??ciele ??w. Ignacego Loyoli w Warszawie przy ul. W??ycickiego 14a, po czym nast─?pi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz w W??lce W─?glowej.
Edwardowi SP5L sk??adamy szczere wyrazy wsp????czucia.

Regulamin Klubu SP5POT

Info AdminaRegulamin Klubu
┬ž 1 Postanowienia og??lne
1. Nazwa klubu: Praski Klub Kr??tkofalowc??w SP5POT.
2. Znak wywo??awczy: SP5POT.
3. Klub dzia??a w ramach i oparciu o statut Polskiego Zwi─?zku Kr??tkofalowc??w.
4. Siedzib─? Klubu jest siedziba 37 Oddzia??u Terenowego Polskiego Zwi─?zku Kr??tkofalowc??w znajduj─?c─? si─? w Warszawie przy ul. Kordeckiego 66
5. Klub jest organizacj─? radioamator??w, hobbyst??w, dzia??aj─?cych i zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w spos??b przewidziany dla s??u??by radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz zgodnie z przepisami dotycz─?cymi innych og??lnodost─?pnych pasm radiowych.
6. Klub u??ywa znak??w, symboli, logo i nazwy klubu w formie ustalonej przez Zarz─?d Klubu za??─?cznik nr 1.
7. Klub opiera sw─? dzia??alno??─? na spo??ecznej pracy swoich cz??onk??w.
8. Dzia??alno??ci─? Klubu kieruj─?: Rada Klubu sk??adaj─?ca si─? z Prezesa i Operator??w stacji klubowej, zwanym dalej Rad─? Klubu. Cz??onkowie Rady Klubu musz─? by─? cz??onkami Polskiego Zwi─?zku kr??tkofalowc??w. Rada Klubu wybierana jest co 5 lat.
9. Rada Klubu ze swojego grona wybiera Prezesa Klubu odpowiedzialnego za reprezentowanie Klubu na zewn─?trz.
10. Dzia??alno??─? Klubu opiera si─? na dobrowolnej aktywno??ci spo??ecznej, prowadzonej dla realizacji okre??lonych w ┬ž2 za??o??e?? i cel??w.
┬ž 2 Cele dzia??alno??ci
1. Integrowanie ??rodowisk radiowych.
2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i mi─?dzynarodowych pod przyznanym znakiem wywo??awczym.
3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych m. st. Warszawy oraz wojew??dztwa Mazowieckiego.
4. Wymiana kart QSL.
5. Wymiana do??wiadcze?? i informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozosta??ych cz─?stotliwo??ciach og??lnodost─?pnych.
6. Klub realizuje swoje cele przez:
a) Zrzeszenie os??b fizycznych zainteresowanych prac─? na pasmach radiowych.
b) Organizacj─? i prowadzenie szkole??, wyk??ad??w, okoliczno??ciowych imprez z zakresu pracy i tematyki radiowej.
c) Reprezentowanie i obron─? interes??w cz??onk??w Klubu wobec w??adz i innych organizacji.
d) Wsp????prac─? z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach.
e) Instalowanie i obs??ug─? amatorskich urz─?dze?? radiowych.
f) Wsp????dzia??anie z organizacjami administracji Lokalnej i Pa??stwowej w zakresie szkolenia i promocji kr??tkofalarstwa
g) Inne formy aktywno??ci zaproponowane przez Cz??onk??w Klubu i zaaprobowane przez Rad─? Klubu
┬ž 3 Struktura Klubu SP5POT
Klub zrzesza cz??onk??w:
a) Zwyczajnych,
b) Wspieraj─?cych,
c) Honorowych,
1. Cz??onek Zwyczajny: osoba wyra??aj─?ca ch─?─? przyst─?pienia do Klubu zaakceptowana przez Rad─? Klubu; spo??r??d cz??onk??w zwyczajnych posiadaj─?cych ??wiadectwo Operatora Urz─?dze?? Radiowych w S??u??bie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Rada Klubu powo??uje Operator??w upowa??nionych do samodzielnej pracy spod znaku klubowego.
2. Cz??onek Wspieraj─?cy: osoba fizyczna lub prawna wyra??aj─?ca ch─?─? wspierania dzia??alno??ci Klubu.
3. Cz??onek Honorowy: osoba zas??u??ona dla dzia??alno??ci i rozwoju Klubu.
┬ž 4 Cz??onek Klubu ma prawo
1. Uczestniczy─? w spotkaniach wszystkich przedsi─?wzi─?ciach organizowanych przez Klub.
2. Korzysta─? z dorobku wsp??lnego, z urz─?dze?? znajduj─?cych si─? na wyposa??eniu Klubu
3. Uzyskiwa─? informacj─? i wiedz─? operatorsk─? i techniczn─? od innych cz??onk??w Klubu, oraz dzieli─? si─? tak─? wiedz─? z innymi.
4. Zg??asza─? i realizowa─? wszelkie inicjatywy maj─?ce zwi─?zek z dzia??alno??ci─? Klubu.
5. Nosi─? barwy klubowe w postaci emblematu lub ubioru.
┬ž 5 Maj─?tek Klubu
1. Maj─?tek Klubu mog─? stanowi─? ??rodki trwa??e przekazane przez Cz??onk??w Klubu oraz Darczy??c??w na podstawie umowy darowizny.
2. Maj─?tek Klubu mo??e s??u??y─? jedynie do realizacji cel??w regulaminowych.
3. Maj─?tek Klubu mo??e by─? dysponowany decyzj─? Rady Klubu.
4. Maj─?tek Klubu stanowi w??asno??─? cz??onk??w zwyczajnych Klubu i w przypadku rozwi─?zania Klubu podzielony zostanie po r??wno na ka??dego cz??onka zwyczajnego Klubu bez wzgl─?du na okres przynale??no??ci czy te?? pe??nion─? funkcj─?.
5. Nie stanowi─? maj─?tku Klubu nieruchomo??ci lub ruchomo??ci b─?d─?ce w??asno??ci─? cz??onk??w Klubu lub os??b trzecich u??yczone czasowo na potrzeby dzia??alno??ci Klubu.
┬ž 6 Praca radiostacji klubowej
1. Pracuj─?c na radiostacji klubowej u??ywa si─? znaku wywo??awczego SP5POT lub przyznanego okresowo innego okoliczno??ciowego znaku wywo??awczego.
2. Cz─?stotliwo??─? Klubu SP5POT 144.525 MHz
3. Na radiostacji klubowej mog─? pracowa─?
a) Samodzielnie
- operatorzy odpowiedzialni radiostacji klubowej
- pe??noletni cz??onkowie Klubu posiadaj─?cy pozwolenie radiowe
b) W obecno??ci i pod nadzorem Operatora Odpowiedzialnego:
- pozostali cz??onkowie Klubu
- wszyscy ch─?tni, uprzednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia amatorskiej ??─?czno??ci radiowej.
┬ž 7 Przypadki szczeg??lne, skre??lenie z listy cz??onk??w.
Cz??onek Klubu zostanie skre??lony z listy cz??onk??w w przypadku:
1. Rozpowszechniania tre??ci szkodz─?cych wizerunkowi Klubu lub jego cz??onk??w.
2. Naruszenia og??lnie przyj─?tych zasad dobrego wsp??????ycia.
3. Nieusprawiedliwionego braku kontaktu z Klubem w okresie roku kalendarzowego.
4. Nieetycznego zachowania na pasmach
5. Rezygnacji z cz??onkostwa w Klubie z??o??onego na pi??mie lub drog─? elektroniczn─?.
Decyzj─? o skre??leniu z listy klubowej podejmuje Rada Klubu w trybie uchwa??y.
Wygenerowano w sekund: 0.01
2,220,402 Unikalnych wizyt